اسباب کشی ادارات و شرکت ها توسط اتوبار و باربری هاشمی بار