محافظت از اثاثیه هنگام جابجایی توسط اتوبار هاشمی بار